RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2014, do tribunal designado para cualificar  as probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiro de  seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por  ferrocarril, pola que se anuncia a exposición pública da relación definitiva  de admitidos e excluídos e se determinan as datas, o lugar e os horarios de  realización dos correspondentes exercicios.

Os ditos exercicios realizaranse na data e nos horarios que a seguir se indican.

– Xoves 30 de outubro de 2014.

Modalidade por estrada: certificado de conselleiro de seguridade ADR.

Obtención de todas as clases: 8.30 horas.
Renovación de todas as clases: 9.30 horas.
Obtención da clase 1: 16.30 horas.
Renovación da clase 1: 17.30 horas.
Obtención da clase 2: 14.30 horas.
Renovación da clase 2: 15.30 horas.
Obtención das clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9: 12.30 horas.
Renovación das clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9: 13.30 horas.
Obtención da clase 7: 8.30 horas.
Obtención de materias líquidas: 10.30 horas.
Renovación de materias líquidas: 11.30 horas.

Modalidade por ferrocarril: certificado de conselleiro de seguridade RID.

Obtención de todas as clases: 10.30 horas.
Renovación de todas as clases: 11.30 horas

Terceiro. Para os efectos de proceder á realización dos correspondentes chamamentos,  os aspirantes deberán presentarse ás probas 15 minutos antes do comezo de cada exercicio.
Cuarto. Os interesados serán convocados para cada exercicio en chamamento único,  resultando excluído da súa realización quen non compareza no dito momento.
Quinto. Os aspirantes excluídos por non comparecer no momento do chamamento non
terán dereito a que se lles devolvan os importes aboados en concepto de dereitos de exame.

Link xunta

Pin It on Pinterest